SIMON PRO B60

SIMON PRO B60 là hợp chất một thành phần được khuấy đều khi mở nắp và thi công trực tiếp lên bề mặt các hạn mục cần chống thấm và bảo vệ như sau: