MARISEAL 270

Chống thấm cho những khu vực được bảo vệ như:

  • Chống thấm cho phòng tắm.
  • Chống thấm nhà bếp.
  • Chống thấm cho bancony.
  • Mái.
  • Vườn trồng cây.
  • Hồ chứa nước.
  • Khu vực phụ trợ khác,…

Định mức

1.2– 1.5 kg/m2 cho hai đến ba lớp.