INTOC 04 SUPER

  • Chống thấm thuận cho các bề mặt bê tông và vữa
  • Chống thấm cho lớp phòng nước mặt cầu mà không cần bảo vệ
  • Chống thấm tường đứng trước khi sơn trang trí
  • Có thể chống thấm cho bề mặt sàn ngoài trời đã lát gạch