VIN-EA 01 – CHẤT KẾT DÍNH EPOXY CHỊU LỰC, CHẤT TRÁM/SỬA CHỮA VÀ ĐỊNH VỊ CẤU TRÚC

  • VIN-EA 01 – CHẤT KẾT DÍNH EPOXY CHỊU LỰC, CHẤT TRÁM/SỬA CHỮA VÀ ĐỊNH VỊ CẤU TRÚC là vữa epoxy hai thành phần dùng để trám và kết dính, đông cứng ở nhiệt độ trên 5°C, không co ngót và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao và đặc chắc.
  • Hỗn hợp sau khi trộn được thi công lên bể mặt đã được chuẩn bị trước và nó nhanh chóng trở thành một lớp vữa không thấm nước và không bị các hóa chất khác làm ảnh hưởng.
  • Sản phẩm được cung cấp dưới dạng định lượng sẵn, gồm 2 thành phần, dễ dàng sử dụng tại công trường.