VIN-MORTAR R – VỮA SỬA CHỮA MỘT THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG POLYMER

VIN-MORTAR R – VỮA SỬA CHỮA MỘT THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG POLYMER là sản phẩm thích hợp cho việc sửa chữa nhanh cho bề mặt kết cấu bê tông đứng và nằm ngang.