VIN-EPS 01 – SƠN LÓT EPOXY GỐC DUNG MÔI

VIN-EPS 01 – SƠN LÓT EPOXY GỐC DUNG MÔI là sản phẩm sơn lót epoxy gốc dung môi hai thành phần, độ nhớt thấp, dùng để làm tăng độ bám dính giữa bê tông và các lớp sơn phủ gốc dung môi.