VIN-MT 01 – MATIT CHÈN KHE CO GIÃN

VIN-MT 01 – MATIT CHÈN KHE CO GIÃN được sản xuất trên cơ sở bitume biến tính, cao su chất lượng cao và các loại phụ gia đặc biệt khác. Sản phẩm hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Hoa kỳ AASHTO M 173-95, ASTM D 1190-94.