VIN-TOP – BỘT TĂNG CỨNG MẶT SÀN GỐC XI MĂNG

VIN-TOP – BỘT TĂNG CỨNG MẶT SÀN GỐC XI MĂNG là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắn khô. Có chứa cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ.