CONBEXTRA GP vữa không co ngót

Conbextra GP được dùng cho mục đích thông dụng ở những vị trí cần loạt bỏ khả năng co ngót khi trám khoảng

trống giữa  bản tựa và móng, có thể là sự phun vữa cho bản tựa chống.

Đồng thời được sử dụng để neo giữ nhiều loại máy móc thiết bị, bao gồm cột trụ, bu lông neo và trụ rào.